Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Kubini, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Kubini ondertekend akkoord. In de ondertekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Kubini deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Kubini schriftelijk bevestigd worden. De meest recente versie is op eenvoudig verzoek per post of mail te verkrijgen.

De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, evenals er zich geheel akkoord mee te verklaren.

Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. In geval van betwisting door een particulier zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant. Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven, onder leverancier Kubini met volgende gegevens:

Kubini VOF
Turhhoutsebaan 9
2100 Deurne

www.kubini.be
info@kubini.be
+32 478572526
+32 473 19 17 03

BTW BE BE0693881481
IBAN: BE59735049221626
BIC: KREDBEBB

 1. Voorstel en overeenkomst

De door Kubini gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw (tenzij anders vermeld).

Prijzen vermeld in offertes bevatten geen vergoeding voor aangekocht materialen, zoals edelmetalen, metalen, edelstenen, andere grondstoffen in functie voor het maken van prototypes. Deze aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend. Overtredingen van auteursrecht en andere wetten kunnen nooit verhaald worden op de leverancier, en zijn steeds ten laste van de klant.

Bij mogelijke optelfouten komt de op de offerte vermelde totaalsom te vervallen; de prijzen per onderdeel zijn doorslaggevend. Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de opdrachtgever er ook geen aanspraak kan op maken.

Een offerte dient ter goedkeuring schriftelijke bevestigd te worden via e-mail aan de leverancier. Indien diensten of onderdelen afkomstig zijn van een derde partij, zal de leverancier hiervoor een onmiddellijke voorafbetaling vragen, teneinde deze kosten te kunnen vereffenen. De leverancier is enkel verantwoordelijk voor de geleverde onderdelen die de leverancier zelf ontwerpt en produceert. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. De leverancier behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als de leverancier als uitvoerder van mening is dat de aard of definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.

Kubini is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Kubini daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor volgende opdrachten of aanbiedingen. Kubini behoudt het recht de leverings- en betaalvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

 1. Bestelling diensten

De levering van diensten en producten wordt schriftelijk of via e-mail aangevraagd. Mondelinge bevestiging van de bestelling door de klant wordt door de leverancier schriftelijk bevestigd.

Voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht op maat, uitgevoerd door Kubini, dient een zo duidelijk mogelijke briefing te worden opgesteld door de opdrachtgever. De haalbaarheid ervan zal worden beoordeeld door de leverancier en deze zal vervolgens een offerte kunnen opstellen aan de hand hiervan.

 1. Aanvang, duur en beëindiging

Kubini kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Kubini niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Kubini heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Kubini. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling, met een minimum van €100 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen teneinde een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium te kunnen innen met inachtneming de tot dan reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. Indien de werkzaamheden van Kubini worden overgedragen aan derden door de klant en de overdacht van de werkzaamheden voor Kubini extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht van de opdrachtgever.

Kubini is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst, Kubini ter kennis omstandigheden goede grond geven te vrezen voor het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever zoals faillissement.
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, vroegtijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke – in het kader van de opdracht – aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 1. Aanlevering klant

Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Kubini. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Kubini de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de klant wordt gefactureerd.

 1. Levering en leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Meerwerk

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Kubini. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Kubini worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd.
 • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Kubini kenbaar zijn gemaakt.
 • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Kubini in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Kubini weinig of geen invloed kan uitoefenen.
 • Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

 1. Klachten

Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

 1. Eigendomsrecht

Tenzij anders bepaald in een aangepaste schriftelijke overeenkomst, draagt Kubini het auteursrecht van de geleverde ontwerpen, schetsen, 3D-ontwerpen, foto- en grafisch materiaal en de elementen hiervan over aan de klant. De overdracht gebeurt pas nà volledige betaling van de factuur. Zolang de factuur onbetaald blijft, behoren de auteursrechten toe aan Kubini en wordt het de opdrachtgever verboden de geleverde goederen of delen ervan te verspreiden, kopiëren of reproduceren zonder toestemming. Indien dit toch gebeurt kan men schuldig bevonden worden aan oneerlijke concurrentie en/of namaking.

Bij annulering van de opdracht of stopzetting van de samenwerking zonder finale oplevering behoren de voorgestelde ontwerpen, schetsen, 3D-ontwerpen, foto- en grafisch materiaal en de elementen hiervan toe aan Kubini en wordt het de opdrachtgever verboden de geleverde goederen of delen ervan te verspreiden, kopiëren of reproduceren zonder toestemming. Indien dit toch gebeurt kan men schuldig bevonden worden aan oneerlijke concurrentie en/of namaking.

In het geval van aankoop van extern materiaal zoals prototypes wordt de aangegeven wetgeving gerespecteerd door de leverancier. Indien de opdrachtgever zelf materiaal aanlevert voor het uitwerken van een opdracht wordt hij verondersteld over het verspreidingsrecht van dit materiaal te beschikken. De opdrachtgever garandeert geen inbreuken op eigendoms- of auteursrechten van derden te maken, net zoals hij garandeert dat elektronische informatiedragers geen virussen en defecten bevatten. Het niet respecteren van enig verbod op verspreiden van eender welk materiaal aangeleverd door de opdrachtgever zelf (schetsen, ontwerpen, foto’s, teksten …) valt volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Kubini kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige risico’s die hij op dat gebied zelf beslist te nemen. Kubini mag geleverde ontwerpen toevoegen aan haar (online) portfolio of delen op sociale media, tenzij anders overeengekomen met de klant.

 1. Gebruiksvoorwaarden

Het netwerk en de infrastructuur van Kubini mogen in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software, auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals bv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal…) zonder voorafgaande toestemming van de auteur, seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht of software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.

Spamming (het verzenden van massa e-mail via een server van Kubini of een e-mailadres dat beheerd wordt via een server van Kubini) is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op servers van Kubini.

 1. Aansprakelijkheid

Kubini is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Kubini voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Kubini kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Kubini ontwikkelde websites.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie. Kubini is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. Kubini kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het systeem.

Kubini kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de opdrachtgever persoonlijke data verzameld noch voor een correct beheer van deze data. De manier waarop de opdrachtgever persoonsgegevens opslaat en toevoegt aan de te gebruiken mailinglijsten dient conform te zijn met de laatste privacywetgevingen.

 1. Bewijs

Zowel Kubini als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

 1. Betaling

De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.

De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.

Facturen zijn contant of via overschrijving te betalen binnen de 15 kalenderdagen, zonder inhoudingen of dergelijke. Bij het uitblijven van betaling binnen de bepaalde termijn van 15 kalenderdagen wordt er een ingebrekestelling opgesteld. Indien er sprake is van niet-betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door Kubini, behoudt Kubini het recht een verwijlintrest aan te rekenen aan de klant, aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 per week. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Kubini zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Handelaars en consumenten beschikken respectievelijk over 8 en 30 dagen termijn voor het betwisten van een factuur. Indien de klachten door Kubini gegrond bevonden worden, zal er onderling met de klant een nieuwe overeenkomst worden opgesteld teneinde beide partijen tevreden te stellen.

De facturen worden, behoudens uitdrukkelijk tegenbericht, digitaal verstuurd. De betaling van een factuur, ontvangen via digitale weg, bevestigt impliciet de rechtsgeldigheid van de factuur vanwege de klant. Indien na controle door btw of belastinginstanties blijkt dat betreffende factuur onderhevig is aan andere heffingen dan hier toegepast (btw of andere …), dan worden de hieruit voortvloeiende meerkosten door de opdrachtgever gedragen. Deze voorwaarde is specifiek van toepassing op eventuele btw opeising bij facturen die aanvankelijk als niet btw-plichtig beschouwd werden door bijvoorbeeld intracommunautaire dienstverlening.

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Voor het ontwikkelen van prototypes en productie van oplagen is 50% opeisbaar en voor definitieve oplevering 50%.

Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is ten allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Kubini en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Kubini. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.